Regulamin
Witaj w Move! Poniżej prezentujemy Ci nasz Regulamin, w którym poznasz zasady i warunki wynajmu rowerów Move.

W pierwszej kolejności zapoznaj się z definicjami kluczowych pojęć, które znajdziesz w Regulaminie, a następnie, klikając w „+" przy każdej z sekcji Regulaminu, rozwiniesz treść danej sekcji.

Pamiętaj żeby przed rozpoczęciem korzystania usług Move zapoznać się z całą treścią Regulaminu.
Definicje
Użyte w Regulaminie, pojęcia pisane z wielkiej litery mają następujące znaczenie:

Subskrypcja: umowa najmu zawierana pomiędzy Move a Klientem, której przedmiotem jest wynajem Roweru przez Klienta, której postanowienia zostały wyrażone w niniejszym Regulaminie;

Rower: rower elektryczny udostępniony Klientowi przez Move w ramach Subskrypcji;

Klient: każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która wykupiła Subskrypcję za pomocą Move;

Move: Move spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-503), przy ul. Żurawiej 6/12, lok. 766, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000808618, posiadająca NIP: 7010949778;

Regulamin: niniejszy dokument określający korzystanie z usług świadczonych przez Move, którego postanowienia stanowią warunki Subskrypcji;

Strona Internetowa: witryna https://mymove.pl za pośrednictwem której Move świadczy swoje usługi, w tym zawierana jest Subskrypcja;

Data zakończenia: dzień, w którym Subskrypcja kończy się poprzez jej anulowanie przez Klienta zgodnie, jak wyjaśniono w pkt. 4 Regulaminu;

Kod rabatowy: elektroniczny bon towarowy o określonej przez Move wartości oraz terminie ważności, który może być wykorzystany przez Klienta do opłacenia Subskrypcji. Po upływie daty ważności Kod rabatowy jest uważany za przeterminowany i nie jest honorowany przez Move;

Usterka: losowa wada powstała wskutek normalnego używania Roweru , w szczególności przebita dętka, urwany łańcuch, urwany hak przerzutki, uszkodzona przerzutka, pęknięta szprycha, uszkodzone kasety, uszkodzenie hamulców;

Uszkodzenie: wada Roweru spowodowana nieprawidłowym używaniem Roweru lub powstała wskutek zdarzenia losowego, w szczególności w postaci połamanych lub zgiętych częściach Roweru.
1. Zawarcie umowy
1.1. Umowa może być zawarta wyłącznie przez osobę fizyczną, która:
- ukończyła 18 lat;
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

1.2. Warunkiem zawarcia Umowy przez Klienta jest wypełnienie formularza subskrypcyjnego na Stronie Internetowej oraz akceptacja Regulaminu.

1.3. Wypełnienie formularza na Stronie Internetowej następuje poprzez:
1.3.1. Wypełnienie formularza subskrypcyjnego udostępnionego na Stronie Internetowej, w którym należy podać następujące dane osobowe:
- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania;
- PESEL;
- numer dowodu osobistego;
- numer telefonu;
- adres e-mail.
1.3.2. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Move,
1.3.3. Zaakceptowanie Regulaminu,
1.3.4. Podanie danych karty płatniczej oraz udzielenia polecenia zapłaty w celu realizowania płatności za Subskrypcję lub też wykorzystanie Kodu rabatowego,co zostało określone w pkt. 8.1 Regulaminu.

1.4. Warunkiem zawarcia Subskrypcji jest podanie prawdziwych danych przez Klienta.

1.5. Move zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przekazanych przez Klienta, służących do rejestracji w momencie przekazania roweru.

1.6. Subskrypcja zostaje zawarta wraz z akceptacją Regulaminu na czas obowiązywania o którym mowa w pkt. 4.2 Regulaminu.

1.7. Move oświadcza, że wszelkie usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie naruszają powszechnie obowiązującego prawa, jak i praw osób trzecich.

1.8. W celu potwierdzenia zawarcia Subskrypcji, na adres e-mail Klienta podany w formularzu, o którym mowa w pkt 1.3.1.6. Regulaminu, wysyłane jest potwierdzenie wraz z Regulaminem w brzmieniu z dnia zawarcia Subskrypcji.
2. Ogólne warunki Subskrypcji
2.1. Klient uzyskuje prawa z Subskrypcji w momencie akceptacji Regulaminu. W celu zakupu subskrypcji Klient powinien dysponować:
- urządzeniem z dostępem do sieci Internet;
- przeglądarką internetową obsługująca JavaScript;
- włączona obsługą plików cookies;
- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.2. Klient będzie miał do dyspozycji Rower elektryczny na czas trwania Subskrypcji.

2.3. Rower jest wyposażony w baterię z jednym kluczem oraz blokadę tylnego koła z łańcuchem z jednym kluczem. Klient, w jednym czasie może posiadać tylko jeden egzemplarz klucza do blokady baterii i do blokady tylnego koła. Jeśli klucz zostanie zgubiony lub uszkodzony, Klient powinien zgłosić ten fakt Move oraz uzyskać od Move nowy klucz, którego koszt wynosi 50 zł. Klucz, który został wcześniej zgłoszony jako zagubiony i który został odzyskany, musi zostać natychmiast zwrócony do Move.

2.4. W ramach Subskrypcji Klient ma prawo do bezpłatnej Zamiany (szczegółowe informacje można znaleźć w pkt.7 Regulaminu).

2.5. Rower może zawierać reklamy. Klient musi niezwłocznie skontaktować się ze Move, jeśli reklama została uszkodzona lub reklama całkowicie zniknęła z Roweru.

2.6. Move będzie zawsze uprawniony do przeniesienia swoich roszczeń wobec Klienta, na osoby trzecie.

2.7. Move emituje Kody rabatowe, które mogą być oferowane przez współpracujące z nim podmioty.
3. Warunki korzystania z Roweru
3.1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Roweru zgodnie z prawem, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem należytej staranności, dbając o to, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.

3.2. Rower przeznaczony jest wyłącznie do użytku osobistego Klienta.

3.3. W godzinach nocnych, tj. od g. 22.00 do 6.00 rower należy trzymać w lokalu, domu, mieszkaniu, piwnicy, garażu, wózkarni lub w innych zamykanych pomieszczeniach.

3.4. Pozostawiając Rower na ulicy lub w innych publicznie dostępnych miejscach, Rower należy zabezpieczyć poprzez przymocowanie ramy Roweru dołączonym łańcuchem. Rama musi być przymocowana do stojaka rowerowego lub innego stałego, nieruchomego obiektu. Należy zabezpieczyć także baterię poprzez ustawienie pozycji zamkniętej.

3.5. Rower pozostanie przez cały czas własnością Move. Klient nie ma możliwości przekazywania Roweru osobom trzecim, w szczególności do używania, najmu, dzierżawy osobom trzecim, jak również udzielać żadnych zabezpieczeń na Rowerze.

3.6. Klient będzie odpowiedzialny za przekazanie zmian danych znanych Move, takich jak nowy adres niezwłocznie, nie później niż 14 dni od momentu zmiany danych.

3.7. Klient nie może dokonywać żadnych zmian w Rowerze, których nie można usunąć bez uszkodzenia Roweru i nie wolno mu w jakikolwiek sposób manipulować elektroniką i / lub oprogramowaniem Roweru.

3.8. Po przejechaniu Rowerem dystansu 250 km i 2500 km, Move skontaktuje się z Klientem w celu umówienia przeglądu Roweru.
4. Czas obowiązywania Subskrypcji i anulowanie
4.1. Czas trwania Subskrypcji jest ustalany w procesie składania zamówienia, a swój bieg rozpoczyna od dnia odebrania Roweru przez Klienta.

4.2. W przypadku Subskrypcji:

4.2.1. Miesięcznej, po upływie jednego pełnego miesiąca (30 dni) Subskrypcji, Klient może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
4.2.2. Tygodniowej, po upływie jednego tygodnia (7 dni) Subskrypcji, Klient może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z tygodniowym okresem wypowiedzenia.

4.3. Klient może anulować Subskrypcję wysyłając oświadczenie na adres kontakt@mymove.pl. Od dnia, w którym anulowanie Subskrypcji przez Klienta wpłynęło do Move, Subskrypcja będzie trwała kolejnych 7 lub 30 dni odpowiednio do rodzaju zawartej Subskrypcji ('Data końcowa').

4.4. Klient może bezpłatnie zmienić rodzaj Subskrypcji z miesięcznego na tygodniowy, albo z tygodniowego na miesięczny.

4.5. Klient ma prawo korzystać z Roweru do Daty Końcowej Subskrypcji po złożeniu wypowiedzenia. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów Subskrypcji do Daty Końcowej. W tym przypadku płatność za tydzień/miesiąc, w którym Subskrypcja zakończy swój bieg, zostanie proporcjonalnie zmniejszona do dni przypadające od początku miesiąca do dnia, na który przypada Data końcowa.

4.6. Rower i klucz należy dostarczyć do siedziby Move nie później niż w Dniu Końcowym.

4.7. Przekazanie przez Klienta Roweru przed Datą zakończenia powoduje wygaśnięcie wszelkich praw Klienta wynikających z Subskrypcji, bez uszczerbku dla zobowiązania Klienta do pokrycia pełnych kosztów Subskrypcji do Daty Końcowej.

4.8. Klient może bezpłatnie anulować wypowiedzenie Subskrypcji, wysyłając e-mail do Move na adres: kontakt@mymove.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym datę zakończenia.

4.9. W przypadku, gdy Rower nie zostanie zwrócony w Dniu końcowym lub przed nim, Move zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Roweru, maksymalnie 7 dni.

4.10. Jeśli Rower nie zostanie zwrócony Move w ciągu siedmiu dni od Daty Końcowej, a i Subskrypcja nie zostanie ponownie aktywowana, Move może obciążyć Klienta całkowitym kosztem Roweru, który wynosi 5.900 zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

4.11. Klient będzie zobowiązany, na żądanie Move, do zwrotu Roweru na warunkach i w czasie każdorazowo określonym przez Move. W dniu zwrotu roweru strony rozwiążą Subskrypcję a Move zwróci Klientowi koszty Subskrypcji za okres od dnia następującego po zwrocie do końca wykupionej Subskrypcji.
5. Usterki i uszkodzenia
5.1. Klient zobowiązuje się do za zgłaszania Move wszelkich Usterek i / lub Uszkodzeń Roweru w terminie 3 dni roboczych od dnia ich stwierdzenia. Niezgłoszenie Usterki lub Uszkodzenia w określonym wcześniej terminie, może skutkować odpowiedzialnością Klienta za powstałą Usterkę lub Uszkodzenie.

5.2. W celu naprawy Usterek i / lub Uszkodzeń Roweru, Klient zobowiązuje się do dostawy Roweru na serwis Move na adres Dzielna 78.

5.3. Move zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu Roweru. Na żądanie Move Klient będzie współpracował z wszelkimi niezbędnymi serwisami lub konserwacjami.

5.4. W przypadku Usterki, Uszkodzenia i zużycia Roweru innego niż te, będące wynikiem normalnego użytkowania, Move zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania od Klienta.

5.5. Move nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy poniesione przez Klienta w wyniku korzystania z Roweru, poza przypadkami umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Move.
6. Utrata / Zniszczenie / Kradzież Roweru
6.1. Jeżeli Klient parkuje Rower, zawsze musi on być zabezpieczony w sposób określony w punkcie 3.4. Regulaminu.

6.2. W przypadku Utraty/ Zniszczenia/ Kradzieży Roweru i / lub baterii, Klient będzie zobowiązany niezwłocznie zgłosić to Move w ciągu 24 godzin, przekazać Move klucz do Roweru, oraz w terminie 7 dni pokryć szkodę Move z tytułu utraty Roweru w wysokości 5.900 zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

6.3. Za każdy dzień opóźnienia w zgłoszeniu Utraty/ Zniszczenia/ Kradzieży Roweru, Move może żądać od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł (stu złotych 00/100).

6.4. Jeżeli Klient nie zgłosi Utraty/ Zniszczenia/ Kradzieży Roweru lub opóźnienie wskazane w punkcie 6.2 powyżej przekracza 14 dni, Move może żądać od Klienta, bez względu na zapłatę kary umownej, o której mowa w pkt. 6.3. powyżej, zapłaty kary umownej odpowiadającej wartości utraconego Roweru oraz blokady w stanie nowym która wynosi 5.900 zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

6.5. W przypadku, w którym Rower zostanie odnaleziony, a Klient opóźnił się ze zgłoszeniem utraty Roweru co najmniej 14 dni, Move nie obciąży Klienta karą umowa wskazaną w punkcie 6.4, ale może żądać od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości 1.500 zł (tysiąca pięciuset złotych 00/100) za każdy dzień licząc od dnia zgłoszenia utraty do dnia odnalezienia Roweru.
7. Zamiana Roweru
7.1. Zamiana Roweru może nastąpić tylko w przypadku uszkodzenia lub utraty Roweru.

7.2. Na uzasadnione żądanie Klienta, Move zrealizuje Zamianę w ciągu 2 dni roboczych, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po skontaktowaniu się przez Klienta z Move. Klient otrzyma inny Rower wraz z baterią, blokadą oraz kluczem.

7.3. Jeśli czas realizacji zamiany nie zostanie osiągnięty, Klient nie może żądać żadnego odszkodowania ani płatności.

7.4. Wraz z zamianą Roweru, Klient przekaże uszkodzony Rower do Move wraz z baterią, blokadą oraz kluczem.
8. Płatności
8.1. Zawierając Subskrypcję, Klient będzie również zobowiązany do udzielenia polecenia zapłaty na numer rachunku bankowego Move tygodniowych lub miesięcznych kosztów Subskrypcji i innych należnych kosztów. Płatności będą realizowane za pośrednictwem systemu Stripe, którego regulamin dostępny jest pod następującym adresem: www.stripe.com/en-gb-pl/privacy.

8.2. Opłata jest ustalana zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem wskazanym w pkt. 8.4 Regulaminu i jest płatna miesięcznie z góry, za pośrednictwem systemu Stripe, o którym mowa w pkt.89.1 Regulaminu.

8.3. Odnowieniu na kolejny okres rozliczeniowy podlegają aktywne i opłacone Subskrypcje, dla których nastąpiło skuteczne pobranie środków pokrywających koszt odnowienia Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy z karty płatniczej podpiętej w Systemie przez Klienta.

8.4. Opłata za Subskrypcję wynosi:
- w przypadku Subskrypcji tygodniowej 125 zł brutto za tydzień (7 dni);
- w przypadku Subskrypcji miesięcznej 450 zł brutto za miesiąc (30 dni).

8.5. Za każdy dzień opóźnienia w płatności opłaty za Subskrypcję Move będą przysługiwały od Klienta ustawowe odsetki za opóźnienie, które zostaną doliczone do opłaty za kolejny okres rozliczeniowy.

8.6. Płatność za Subskrypcję może być również dokonana w części lub w całości z użyciem Kodu rabatowego. W tym celu, Klient w momencie składania zamówienia, jest zobowiązany do podania numeru Kodu rabatowego.
9. Odpowiedzialność
9.1. Odbiór jak i zwrot Roweru będzie dokonywany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

9.2. Jeżeli Klient ma wątpliwości co do bezpieczeństwa Roweru, musi niezwłocznie skontaktować się ze Move za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.3. Klient używa Roweru na własne ryzyko. Instrukcja roweru RadMission 1 dostępna jest pod następującym adresem:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2078/0975/files/RadMission1_EU_A4_owners_manual_EN-GB_v18.pdf?v=1604306556
10. Zmiany Regulaminu
10.1. Move zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów Subskrypcji. Zmiany zostaną przekazane Klientowi pocztą elektroniczną co najmniej za jeden miesiąc przed datą wejścia w życie nowej wysokości Subskrypcji. W tym przypadku, Klientowi będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie wysokości Subskrypcji.

10.2. Zmiany Regulaminu zostaną przekazane co najmniej miesiąc przed wejściem w życie w formie ogłoszenia na stronie www.mymove.pl oraz wiadomości e-mail do Klienta.
11. Niewypełnienie zobowiązań
11.1. Move będzie uprawnione do wypowiedzenia Subskrypcji ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części, bądź do anulowania Subskrypcji za pisemnym powiadomieniem Klienta, jeżeli:
- Klient nie wypełni swoich zobowiązań wynikających z Subskrypcji, a w szczególności nie uiszcza wymaganych opłat za co najmniej dwa kolejne okresy rozliczeniowe;
- Klient korzysta z Roweru niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a w szczególności doprowadza do jego zniszczenia lub uszkodzenia;
- Klient celowo przekazuje Move nieprawdziwe informacje.

11.2. W przypadkach, określnych w ust. 11.1 powyżej, Move niezwłocznie po rozwiązaniu Subskrypcji wezwie Klienta do zwrotu Roweru oraz uiszczenia opłaty za okres liczony od dnia rozwiązania Subskrypcji do Daty Końcowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli zwrócony Rower będzie nosił ślady zniszczenia, niebędące następstwem normalnego użytkowania Roweru, Move zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami naprawy Roweru.

11.3. Klient ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Subskrypcji, jeżeli Move wielokrotnie i / lub poważnie nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań opisanych w Regulaminie.

11.4. W przypadku wskazanym w pkt. 11.3 Regulaminu, Move niezwłocznie po rozwiązaniu Subskrypcji wezwie Klienta do zwrotu Roweru oraz uiszczenia opłaty za ostatni okres rozliczeniowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Na skutek rozwiązania Subskrypcji na zasadach określonych w niniejszym pkt. 11.3 Regulaminu, Move nie będzie obciążał Klienta żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli zwrócony Rower będzie nosił ślady zniszczenia, niebędące następstwem normalnego użytkowania Roweru, Move zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami naprawy Roweru.

11.5. Suma kar umownych, których Move może dochodzić od Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu nie może przekraczać 10 000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych 00/100) w roku, w którym Klient posiadał zawartą Subskrypcję co najmniej na 1 (jeden) miesiąc.

11.6. Zapłata kar umownych określonych w Regulaminie nie wyłącza dochodzenia przez Move roszczeń na zasadach ogólnych przewyższających wysokość kary umownej.
12. Dane osobowe
12.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Move zwana dalej również „Administratorem".

12.2. Wraz z akceptacją Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji Subskrypcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed akceptacją Regulaminu jego treścią, w tym w szczególności postanowieniami niniejszego punktu 11.

12.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO).

12.4. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo w szczególności do
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12.5. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

12.6. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być podmioty wspierające Move w wykonywaniu Subskrypcji, w szczególności podmiot zajmujący się serwisem Rowerów, osoby świadczące na rzecz Move usługi prawne, księgowe, ubezpieczeniowe, informatyczne, jak również operatorzy płatności, audytorzy i oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych Klienta na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy administracji państwowej). Dane osobowe Klientów, którzy będą opłacali Subskrypcję w sposób określony w pkt 8.1 mogą być udostępniane dostawcy usług płatniczych z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone.

12.7. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, szczególnie w przypadku realizacji uprawnień w pkt. 12.4 powyżej, należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@mymove.pl.
13. Reklamacje i Spory
13.1. W trakcie korzystania z Subskrypcji, wszelkie reklamacje dotyczące Subskrypcji należy kierować drogą korespondencyjną lub mailową na adresy wskazane w pkt. 15.1.1. lub 15.1.2. Regulaminu.

13.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Klienta, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Move zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, w przypadku, w którym nie spełnia ona wymagań wskazanych w zdaniu poprzednim.

13.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Move. W przypadku reklamacji o skomplikowanym stanie faktycznym, Move zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu reklamacji do 60 dni od dnia ich otrzymania przez Move, o czym Klient zostanie poinformowany w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim.

13.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

13.5. Wszelkie spory wynikające z Subskrypcji lub z nią związane Strony zobowiązują się rozwiązywać w sposób polubowny. W przypadku, w którym Strony nie osiągną konsensusu w terminie 30 dni od dnia, w którym Strona dochodząca roszczenia przedstawi je drugiej Stronie, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Move.
14. Kontakt
14.1. Klienci mogą kontaktować się z Move w następujący sposób:
- Adres korespondencyjny: Move sp. z o.o., ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa
- E-mail: kontakt@mymove.pl
- Tel.: +48 530 869 149
- FB Messenger: @movepl
- Whatsapp: +48 530 869 149
15. Odstąpienie od Subskrypcji
15.1. Klient ma prawo odstąpić od Abonamentu bez podawania przyczyn w terminie 3 dni od jej zawarcia. W tym celu powinien skierować do Move, na adres e-mail: kontakt@mymove.pl, uzupełnione i podpisane oświadczenie którego wzór stanowi Załącznik 2 oraz niezwłocznie zwrócić Rower do Move.

15.4. Jeżeli zwrócony Rower będzie nosił ślady zniszczenia, niebędące następstwem normalnego użytkowania Roweru, Move zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami naprawy Roweru.